Om Quinoa - Mere om quinoa og klima

Sammenligningstallet

Når man som fødevareproducent fortæller, at et produkt er klimavenligt, skal man altid sammenligne til et andet produkt, og dette skal være et for forbrugeren relevant alternativ. I dette tilfælde er "standard" quinoa og ris for de fleste forbrugere relevante alternativer til vores quinoa.

Til sammenligningen bruger vi, når de er muligt, tal fra den denstoreklimadatabase.dk, fordi den er det tætteste man kommer på et realistisk tal for CO2-udledningen for de produkter, som danske forbrugere kan købe. Den er ikke perfekt, men den er det bedste, der foreligger.

Denstoreklimadatabse.dk angiver følgende for quinoa:

Vi har for quinoa reguleret databasens tal for Forarbejdning, dvs. for at bearbejde quinoaen fra at være en råvare fra en landmand til at være et produkt til forbrugere. Dette er i databasen sat til 0, men en bearbejdning er altid nødvendig, hvorfor dette ikke kan være 0. Derfor er CO2-besparelsen ved at anvende vores quinoa i virkeligheden højere.

Vi benytter altså denstoreklimadatabase.dk´s tal for quinoa som et relevant sammenligningstal. Databasen angiver dette til 2,49 kg CO2 pr. kg produkt.

 

CO2-tallet for vores traditionelt dyrkede quinoa

Som man kan se ovenfor, stammer det meste af CO2-udledingen fra quinoa-produktionen fra landbrug og fra følgeskader på naturen. Det sidste benævnes i klimafagsproget ILUC.

Landbrugsproduktionens CO2:
Da vi benytter quinoa fra bønder, der dyrker den traditionelt med de metoder, der er blevet benytte i området de seneste 4000 år, undgår vi de faktorer, der ellers giver CO2 ved landbrug. Der dyrkes nemlig uden maskiner, uden kunstvanding, uden flydende husdyrgødning, uden industrielt fremstillede midler til skadedyrsbekæmpelse, og uden sprøjtning i nogen form mod ukrudt.
De aktuelle landbrug ejer ikke køretøjereller maskiner, der benytter brændstoffer.

ILUC:
I vores tilfælde forekommer ILUC ikke, da der ikke forekommer nogen belastning af naturen, hvilket i vid udstrækning er en følge af, at der kun dyrkes traditionelt. Desuden er der de mere geografisk betingede forhold:

  • Der har ikke været skov i området i historisk tid, hvilket vil sige de seneste mere end 900 år. Området har ligeledes i mere end 900 år været intensivt dyrket.
  • Markerne er ikke indhegnet, hvilket giver mulighed for områdets eneste større vildlevede pattedyr at bevæge sig frit og fouragere på quinoaen.
  • Der benyttes ikke maskiner, der kan sammenpresse jorden eller udrydde biodiversitet.
  • Jorder, hvor der dyrkes quinoa, er alle flade, uden fare for udvaskning.